Języki obce

Komunikacja jest procesem wymagającym niezwykłej dbałości o jej kształt i charakter. Aby przebiegała sprawnie, niezbędna staje się wiedza na temat, którego dotyczy i posiadanie umiejętności nadawania oraz uważnego odbierania treści. Komunikowanie musi zawierać w sobie niezbędne elementy. Należą do nich: komunikat, jego nadawca oraz odbiorca.

Niezależnie, czy mamy do czynienia z treścią pisemną, czy z wypowiedzeniem, wszystkie te części składowe muszą zaistnieć . Nadawca przekazuje treść komunikatu, a odbiorca ją odbiera. Czyli przykładowo, pisarz pisząc książkę przekazuje informacje czytelnikowi, czyli odbiorcy. Podobnie rzecz wygląda w przypadku rozmowy, tyle że odbiorca przekazuje nadawcy także komunikat zwrotny. Aby całość tego procesu była spójna i przebiegała pomyślnie, komunikaty muszą być zrozumiane przez obie strony. Jedną z barier, które negatywnie wpływają na komunikację, jest właśnie niezrozumienie jej przedmiotu. Z taką sytuacją mamy do czynienia, gdy dialog prowadzą dwie osoby, posługujące się dwoma różnymi językami. Wówczas ograniczenie to trzeba pokonać, żeby proces komunikacji w ogóle zaistniał. Taką rolę spełnia tłumacz. Pośredniczy on w rozmowie, która bez jego udziału nie miałaby prawa bytu.

Dzięki wyjątkowym zdolnościom językowym tłumacza, można osiągnąć porozumienie, niezbędne w dialogu oraz przekazać swoje zdanie, opinię lub odpowiedzieć na zadawane pytania. Jak widać, uczestnictwo dobrego specjalisty jest w takim przypadku nieocenione, gdyż stanowi często o istnieniu niezmiernie ważnych spraw dla instytucji bądź firm. Tłumacz odgrywa także sporą rolę, gdy chodzi o tłumaczenia pisemne. Wówczas także jego zadanie polega na ułatwieniu odbiorcy zrozumienia przekazu w postaci słowa pisanego. Przekładając tekst na konkretny język lub z tego języka, tłumacz musi dokładnie go zrozumieć i w ścisły sposób przekazać wszystkie informacje, z zachowaniem wszelkich zasad, którymi rządzą się poszczególne specjalizacje. Nie może pozwolić sobie na improwizację czy fantazjowanie, gdyż teksty często maja charakter prawny lub nawet naukowy i muszą pozostać wierne oryginałowi. Szczególnie trudne zadanie zostaje postawione autorom przekładu książki, gdyż używając wszelkich swoich zdolności, muszą oddać także wszystkie emocje, które w swoim dziele zawarł pisarz. Również tłumaczenia techniczne są takim rodzajem przekładu, który wymaga drobiazgowości od osoby, która je przeprowadza. Oczywiście nieodzowna jest także skrupulatna wiedza w danej dziedzinie, w zakresie której znajdują się kompetencje tłumacza.

Komunikacja międzyludzka