Tłumaczenia przysięgłe

Tłumacz jest osobą, która musi posiadać specyficzne kompetencje. Nie każdy potrafi sprawnie i bez zakłóceń formułować wypowiedzi w swoim języku ojczystym. Tłumacz musi posługiwać się w stopniu doskonałym zarówno językiem macierzystym, jak i obcym. Drugi język, jaki przyswoił już nie automatycznie, ale poprzez długoletnią naukę, musi być opanowany doskonale. Nie znaczy to jednak, że tłumacz posługuje się oboma językami w takim samym stopniu. Zawsze jeden z nich będzie tym, pierwotnym.

Kompetencje tłumacza nie ograniczają się jednak do znajomości dwóch języków. Ważna jest również odpowiednia dykcja, swoboda w formułowaniu poprawnych stylistycznie zdań i wyrażeń oraz bardzo dobra znajomość reguł gramatycznych i ortograficznych obu języków. Oprócz tego tłumacz powinien znać ich zapis graficzny oraz najdrobniejsze niuanse. Każdy język uwikłany jest w kontekst społeczny i kulturowy, a tłumacz musi je wszystkie znać na bieżąco. Mowa jest zawsze dostosowywana do miejsca i czasu. To bardzo żywy materiał, który nieustannie przerabiamy i formułujemy, ale nigdy nie będzie miał on ostatecznego kształtu. Język nie kostnieje i tłumacz powinien mieć tego świadomość. Wykonuje zatem zawód, który wiąże się z ciągłą nauką. Nigdy bowiem nie jesteśmy w stanie opanować danego języka, nawet ojczystego, w ostateczności.

Oprócz tych wszystkich wymienionych wyżej cech, jakie tłumacz musi posiadać, istnieją jeszcze dodatkowe kompetencje. Chodzi tu o możliwość nadania swojemu przekładowi mocy prawnej. Tłumacz przysięgły, bo tak się ta profesja nazywa, zajmuje się przekładem pisemnym i ustnym treści o mocy w pewien sposób wiążącej. Jest on osobą specjalizującą się w tłumaczeniu różnego rodzaju dokumentów procesowych, sądowych i urzędowych. Ponadto tłumacz przysięgły może uwierzytelniać inne dokumenty. Dokonuje tego za pomocą szczególnej pieczęci z jego imieniem, nazwiskiem i językiem, w jakim wykonuje tłumaczenia przysięgłe. Tłumacz przysięgły poświadcza dokumenty, które uprzednio przełożył sam lub dokonała tego inna osoba. Musi przy tym zaznaczyć, czy tłumaczenie zostało dokonane na podstawie kopii lub oryginału. Tłumacz przysięgły ma więc część uprawnieni, jakie posiada notariusz i wykonuje przekład różnego rodzaju treści zarówna dla osób prywatnych, jak i firm oraz instytucji państwowych.

Każdy tłumacz, który ma opanowany język obcy w stopniu doskonale może zostać tłumaczem przysięgłym. Osoba taka musi wykazać się przede wszystkim bardzo dobrą znajomością języka polskiego. Musi również uzyskać wynik pozytywny specjalnego egzaminu zorganizowanego przez Ministra Sprawiedliwości. Zdanie egzaminu pozwala umieścić daną osobę na listę tłumaczy przysięgłych, dostępną do wglądu dla każdego. Od tej pory posiada ona prawo do wykonywania zawodu Dawniej wymagano, by tłumacz przysięgły miał ukończone studia filologiczne lub lingwistyczne. Dzisiaj krąg osób mogących wykonywać ten zawód został poszerzony i jedynym wymogiem jest uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu na tłumacza przysięgłego. Oczywiście oprócz zdania egzaminu, kandydat musi posiadać obywatelstwo polskie lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej, EFTA lub obywatelstwo dowolnego państwa, które podpisało odpowiednie porozumienie z naszym krajem. Tłumacz przysięgły musi również posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Kandydat nie może być wcześniej karany za umyślne przestępstwo lub dowolne przestępstwo skarbowe. Musi również posiadać dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych.

Zatem prawie każdy tłumacz może się ubiegać o pozwolenie na dokonywanie tłumaczeń przysięgłych. Dostęp do tego zawodu nie jest ograniczony barierami nie do przekroczenia. Jest on jednak pod pewnymi względami elitarny. Dzieje się tak, ponieważ tłumaczenia przysięgłe są czynnością prawną. Tłumacz przysięgły to osoba zaufania publicznego, któremu powierza się bardzo odpowiedzialne zadanie. Ma on styczność z wysokiej wagi dokumentami i pismami. Nie tylko je przez jakieś czas przechowuje, ale również wnikliwie zapoznaje się z ich treścią. Dlatego też tłumacz przysięgły musi być osobą lojalną i zaufaną. Powierzone mu treści nie mogą być przekazywane dalej. Ponadto dzięki swojej pieczęci potwierdza on wagę danego dokumentu.

Niektóre biura tłumaczeń zatrudniają osobę, posiadającą uprawnienia do sporządzania tłumaczeń przysięgłych. Ich obowiązki są szczególne. Tłumacz przysięgły jest przede wszystkim zatrudniony przez państwo i powołany do wykonywania swojego zawodu przez wysoki organ ministra Sprawiedliwości. Dzięki temu tłumacz przysięgły wykonuje swoje obowiązki rzetelnie i zgodnie z najściślej określonymi przepisami. Dzięki niemu dosłownie każdy dokument uzyskany w obcym państwie może zachować ważność również w naszym kraju i odwrotnie. Z usług tłumacza przysięgłego korzysta się również podczas rozpraw sądowych oraz wysokiej wagi konferencji międzynarodowych. W tym wypadku wykonuje on tłumaczenia ustne różnymi technikami do wyboru. Najczęściej jest to tłumaczenie konsekutywne i a Vista.

Praca tłumacza